Powrót Powrót

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Nadaj paczkę DHL Parcel z Kameleon”

§1 Postanowienia ogólne
arrow
 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady, na jakich odbywa się Akcja Promocyjna pod nazwą „DHL nadaj paczkę taniej z aplikacją Kameleon”, zwana dalej „Akcją Promocyjną”.
 2. Akcja Promocyjna, której warunki zostały określone w niniejszym regulaminie („Regulamin”), nie jest konkursem, a także nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art.2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r., nr 201,poz 1540) z późniejszymi zmianami.
 3. Akcja Promocyjna rozpoczyna się w dniu 01.11.2023, a kończy w dniu 30.11.2023 r., który jest ostatecznym dniem obowiązywania Akcji Promocyjnej.
 4. Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
  • Program – program lojalnościowy dla konsumentów pod nazwą „Kameleon”, którego warunki wskazuje Regulamin Programu dla Konsumentów Kameleon dostępny w aplikacji mobilnej Kameleon oraz na stronie www.programkameleon.pl,
  • Aplikacja – aplikacja mobilna „Kameleon”, przeznaczona do zainstalowania na urządzeniach mobilnych posiadających systemy Android lub iOS, za której pośrednictwem, jej posiadacz może brać udział w Programie,
  • Przesyłka DHL Parcel – przesyłka, której przewóz realizuje DHL Parcel Polska Sp z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 2…02-823 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, KRS 0000631916, NIP 9512417713, REGON 365170883.
 5. Organizatorem Akcji Promocyjnej są: Lagardere Travel Retail Spółka z o.o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 174, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048015, o kapitale zakładowym 102 631 000,00 PLN, Numer NIP 526-21-00-142, Nr Regonu 012782720 oraz Inmedio z o.o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 174, wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000525507, o kapitale zakładowym 17 000 000,00 PLN, Numer NIP 5223018057, Nr Regonu 147387545, zwani łącznie dalej „Organizatorem”.
§2 Zasady uczestnictwa w Akcji Promocyjnej
arrow
 1. Uczestnikami Akcji Promocyjnej mogą być wyłącznie osoby posiadające konto w Programie. Warunki rejestracji w Programie są zawarte regulaminie Programu; dokument jest dostępny pod linkiem https://programkameleon.pl/.
 2. W Akcji Promocyjnej mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające status konsumenta w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu Cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych mogą wziąć udział w Akcji Promocyjnej pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego lub przedstawiciela ustawowego na uczestnictwo w Akcji Promocyjnej.
 3. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Lagardere Duty Free sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000257014, Lagardere Travel Retail Speciality sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:0000622144 oraz Inflight Service Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS:000048015. W Akcji Promocyjnej nie mogą brać udziału również pracownicy, współpracownicy oraz członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Akcja Promocyjna polega na przyznaniu uczestnikom, za pośrednictwem Aplikacji, w czasie trwania Akcji Promocyjnej, wielokrotnego rabatu w wysokości 20% na usługę nadania Przesyłki DHL Parcel.
 5. Warunkiem wykorzystania rabatu jest nadanie i opłacenie przez uczestnika Przesyłki krajowej lub międzynarodowej DHL Parcel w punktach DHL POP mieszczących się w punktach sprzedaży Inmedio, Inmedio Trendy, Inmedio Cafe, Inmedio Top&Pop, 1-minute, Hubiz, Discover, Relay, lub Virgin w okresie od 01.11.2023 r. do 30.11.2023 r. W celu skorzystania z rabatu uczestnik zobowiązany jest do zeskanowania QR-kodu „Moja karta” w Aplikacji w czasie wykonywania transakcji nadania Przesyłki DHL Parcel. Nadanie Przesyłki DHL Parcel w inny sposób niż określony w niniejszym ustępie (w szczególności opłacenie przesyłki online) nie uprawnia do skorzystania z rabatu.
 6. Uczestnik uprawniony będzie do wykorzystywania rabatu 20% wyłącznie podczas dokonywania czynności nadania Przesyłki DHL Parcel. W przypadku braku skorzystania z przyznanego rabatu w okresie trwania Akcji Promocyjnej uczestnik traci prawo do wykorzystania rabatu. Rabat 20% może być wykorzystywany w okresie trwania Akcji Promocyjnej wielokrotnie tj. przy każdej transakcji nadania Przesyłki DHL Parcel zgodnie z ww. warunkami w czasie trwania Akcji Promocyjnej. Rabat nie podlega kumulacji z innymi promocjami ani zniżkami.
 7. Rabat nie podlega zwrotowi ani wymianie na gotówkę.
§3 Postanowienia końcowe
arrow
 1. Reklamacje związane z Akcją Promocyjną mogą być kierowane do Organizatora w formie pisemnej z dopiskiem „DHL w KAMELEON” na adres Lagardere Travel Retail Spółka z o.o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 174 lub Inmedio Spółka z o.o. z siedzibą: 02-486 Warszawa, Al. Jerozolimskie 174 albo drogą poczty elektronicznej na adres dhl@lagardere-tr.pl
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane uczestnika (imię, nazwisko, adres korespondencyjny, adres email) oraz dokładny opis reklamacji.
 3. Złożona przez uczestnika reklamacja będzie rozpatrywana przez Organizatora bez zbędnej zwłoki.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji uczestnik Akcji Promocyjnej zostanie powiadomiony pisemnie.
 5. Powyższe zasady rozpoznawania reklamacji nie ograniczają ani nie wyłączają uprawnienia uczestnika do dochodzenia jego praw w drodze postępowania sądowego.
 6. Regulamin Akcji Promocyjnej jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz DHL Parcel sp. z o.o. (https://dhl24.com.pl.), a także w aplikacji Kameleon.
§4 Dane osobowe
arrow
 1. Dane osobowe uczestników Akcji Promocyjnej są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 2. Współadministratorem danych osobowych jest Organizator.
 3. Każdy z uczestników Akcji Promocyjnej ma możliwość kontaktu z Inspektorem ochrony danych (osobowych) pod adresem e-mail: iodo@lagardere-tr.pl
 4. Celem i podstawą zbierania danych jest uczestnictwo w Akcji Promocyjnej zgodnie z Regulaminem w szczególności:
  • wykonanie zobowiązań Organizatora Akcji Promocyjnej wynikających z Regulaminu względem uczestników (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
  • prawnie uzasadniony interes Organizatora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w rozpatrywania reklamacji zgłoszonych przez uczestników lub dochodzenia przez nich lub przez Organizatora roszczeń związanych z przeprowadzeniem Akcji Promocyjnej
 5. Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych, poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, żądania usunięcia, prawo do przenoszenia danych, w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu. Żądanie usunięcia przez uczestnika jego danych oznacza rezygnację z udziału w Akcji Promocyjnej.
 6. W przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych uczestnika odbywa się z naruszeniem prawa uczestnik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez czas trwania Akcji Promocyjnej, a po jej zakończeniu przez czas niezbędny do wypełnienia wszystkich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa ciążących na Organizatorze w związku z organizacją Akcji Promocyjnej, a także przez czas niezbędny do ustalenia, dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z Akcją Promocyjną.